کانال خبری پــسـتو نــیـوزتنها خبرگزاری رسمی اپوزیسیون ری استارتPASTONEWS
RSS تلگرام توئیتر یوتیوب رادیو تلوزیون قیمت ارز و طلا کانال ری استارت کانال شب بخیر ایران کانال رادیو ری استارت
کد خبر : 18103
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۶

تمامی ویدیو های 22 دی

ویدیو / حضور گارد ویژه و وندتاهای ری استارت در سراسر کشور / ۲۲ دی

ویدیو / حضور گارد ویژه و وندتاهای ری استارت در سراسر کشور / ۲۲ دی
حضور گارد ویژه و وندتاهای ری استارت در سراسر کشور / 22 دی

فیلم اول :

دانشگاه شهید بهشتی

◾️ دانشجویان به صورت خود جوش اینبار برای فهم و خرد اعتراض کرده اند.

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم دوم :

گارد ویژه
پردیس ۹۸/۱۰/۲۲

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم سوم :

گارد ویژه ری استارت – آزادی

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم چهارم :

گارد ویژه – شهید بهشتی – ری استارت

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم پنجم :

گارد ویژه ری استارت – میدان آزادی ۲۲ دیماه

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم ششم :

گارد ویژه – خیابان جناح .

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم هفتم :

گارد ویژه – گوهر دشت کرج .

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم هشتم :

گارد ویژه – تهران آزادی ری استارت

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم نهم :

 

بانوی ری استارتی -گارد ویژه – میدان آزادی _ری استارت- اینترنت کلأ قطع شده

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم دهم :

بانوی ری استارتی-قزوین -گارد ویژه – قزوین – سبز میدون

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم یازدهم :

 

آمل- اعتراضات ۲۲ دیماه

ری استارت تنها راه نجات

مرگ بر ستمگر/چه شاه باشه چه رهبر


فیلم دوازدهم :

گارد ویژه – کرمانشاه _ری استارت

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم سیزدهم :

گارد ویژه – استاد معین _ری استارت

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم چهاردهم :

✔️بانوی ری استارتی-تهران -گارد ویژه

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم پانزدهم :

از اینجا تا میدون آزادی پر از آزادی خواه بود.زنده باد ری استارت

بانوی ری استارتی-تهران -گارد ویژه

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم شانزدهم :

ری استارت خیابان آزادی/گارد ویژه

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم هفدهم :

فوری / ویدیویی به دست پستو نیوز رسیده که نشان میده به مردم شلیک شده است … اگر کسی فیلمی از حمله به مردم و شلیک داره لطفا بفرستید … قلعه حسن خان هم میگن بر روی مردم اسلحه کشیده اند …

ری استارت خیابان آزادی/گارد ویژه

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم هجدهم :

از رگ گردن به شما نزدیکتریم /بانوی ری استارتی-تهران -گارد ویژه

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم نوزدهم :

بی شرف ، بی شرف /بانوی ری استارتی-تهران -گارد ویژه

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم بیستم :

 ری استارت _ شیراز /گارد ویژه

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..


فیلم بیست و یکم :

استاد معین / گفته می‌شود که به یک خانم تیراندازی کرده اند / کسانی که از این صحنه فیلم دارند که نشان بدهد این فیلم برای امروز است ، لطفا به پستو نیوز ارسال کنند.( قلعه حسن خان هم میگن تیراندازی شده است!)

◾️گارد ویژه و وندتاهای ری استارت به دستور لیدر ری استارت در صورت ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی ، برای دفاع از آنها در کنار شان هستیم.

◾️لیدر ری استارت ؛ رژیم دست به اسلحه ببرد ، کشور را وارد فاز جدیدی خواهم کرد ( planB) ..

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.